ประกาศ การซื้อรถยนต์ ด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 21 April 2021
 • 60
 • 0
ประกาศ การซื้อรถยนต์ ด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา ด้วย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหาร และรถยนต์ทดแทนให้พนักงานภาคสนาม จำนวน 14 รายการ ดังนี้ 1. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Camry 2.0G จำนวน2 คัน 2. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Fortuner 2.4 Legender...
อ่านต่อ
ประกาศ การแข่งขันการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม
 • 5 April 2021
 • 381
 • 0
***ประกาศ การแข่งขันการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม โครงการ “ประกวดตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ และ ห้องประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี ของการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)” สามารดาวน์โหลดใบสมัคร และเงื่อนไขการประกวด ตามรายละเอียดแนบนี้ ห...
อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาถมดิน โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
 • 19 March 2021
 • 454
 • 0
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาถมดิน โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด สถานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ      
อ่านต่อ
ขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ-ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
 • 5 March 2021
 • 492
 • 0
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ ในประเด็น “การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร” โดยสามารถตอบแบบสอบถาม ได้ที่ bit.ly/3kzon6H หรือ ผ่าน QR Code  ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2564
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 11 February 2021
 • 544
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธียื่นซองประกวดราคา บริษัท ที. เจ.ซี.เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 11 February 2021
 • 519
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อซองบรรจุสารเคมี โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL
 • 11 February 2021
 • 513
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL โดยวิธียื่นซองประกวดราคา บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดรำคำซื้อ EPOXIDIZED SOYBEAN OIL โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
 • 23 December 2020
 • 828
 • 0
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบบรรจุสารเคมี โดยวิธียื่นซองประกวดราคา   บริษัท ที. เจ. ซี. เคมี จำกัด ขอขยายระยะเวลาการรับซองประกวดและวันประกาศศผลผู้ผ่านกำรคัดเลือก ตามรายละเอียดเอกสาร
อ่านต่อ
ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ประกาศหาซื้อสำนักงาน // T.J.C. Chemical Co., Ltd. Announcement on Procurement of Office Space
 • 21 December 2020
 • 954
 • 0
ประกาศหาซื้อสำนักงาน บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 10330 มีความประสงค์จะซื้อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ   Announcement on Procurement of Office Space T.J.C. Chemical Co., Ltd. No. 518/5 Maneeya Center Building, 7th F...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี
 • 17 December 2020
 • 1026
 • 0
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชี  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานบัญชี จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยผู้สมัครจะด้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ : - เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีความสามารถในกา...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
 • 12 Oct 2020
 • 764
 • 0
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย    พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ...
อ่านต่อ
การขอชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยกรณีสหกรณ์ขอกู้เงินจากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.25...
 • 12 Oct 2020
 • 511
 • 0
การขอชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยกรณ๊สหกรณ์ขอกู้เงินจากแหล่งอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2554(ดาวน์โหลด)
อ่านต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับข้องกับสหกรณ์
 • 12 Oct 2020
 • 615
 • 0
   กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  &nbsp...
อ่านต่อ
รุ่นที่ 3 ที่ จ.ขอนแก่น โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ค...
 • 12 Oct 2020
 • 455
 • 0
  ชสท. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 3  ระห...
อ่านต่อ
ชสท. เยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด
 • 12 Oct 2020
 • 559
 • 0
ชสท. เยี่ยมชม สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย         เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554...
อ่านต่อ
รุ่นที่ 4 ที่ จ.ศรีสะเกษ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ"
 • 12 Oct 2020
 • 449
 • 0
ชสท. จัดฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 4    ...
อ่านต่อ
ชสท. เยี่ยมชม ชสก.ขอนแก่น จก.
 • 12 Oct 2020
 • 437
 • 0
ชสท. เยี่ยมชม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น  จำกัด        &nb...
อ่านต่อ
ชสท. เยี่ยม สกก.คลองหลวง จก.
 • 12 Oct 2020
 • 503
 • 0
 ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเ...
อ่านต่อ
ชสท.คว้าแชมป์กีฬาฟุตบอลสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
 • 12 Oct 2020
 • 363
 • 0
  นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมนักฟุตบอล ช...
อ่านต่อ
อบรมรุ่นที่ 6 ณ จ.ราชบุรี
 • 12 Oct 2020
 • 416
 • 0
ชสท. เดินหน้าพัฒนากระบวนการสหกรณ์ จัดอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 6...
อ่านต่อ
รุ่นที่ 5 ที่ จ.นนทบุรี
 • 12 Oct 2020
 • 405
 • 0
ชสท. เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์จัดโครงการอบรมบุคลากร รุ่นที่ 5          ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
โปรโมชั่นพิเศษ
0.00 บาท
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่
ผ้าพิมพ์ลายเกลียวเชือก
0.00 บาท
  ผ้าตัดเสื้อพิมพ์ลายโลโก้ สีฟ้า  หน้ากว้าง 44 นิ้ว   ราคา 180 บาท/เมตร (ยังไม่รวมภาษีมู...
แบบพิมพ์/งานพิมพ์
0.00 บาท
จำหน่ายแบบพิมพ์ทุกประเภท และรับจ้างทำงานพิมพ์ทุกชนิด ดาวน์โหลดราคาแบบพิมพ์
ปุ๋ยเคมี
0.00 บาท
หมายเหตุ -  ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง...
ข้าวสารถุง
0.00 บาท
ข้าวสารสหกรณ์สะอาด คุณภาพดี ราคายุติธรรม หมายเหตุ 1.  ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันที่...
ดูสินค้าทั้งหมด