ชสท. จับมือพันธมิตรด้านการขนส่ง เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ หวังลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าสหกรณ์
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ อาคารสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)
ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้น โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการเปิดบริการรับ-ส่งสินค้าในราคาพิเศษ และผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร
ที่หลากหลาย โดยการรวบรวมจากสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เป็นต้น สำหรับศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์
ตั้งอยู่ภายใน ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร ชสท.
จากการเปิดเผยของ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธี “กรมส่งเสริมสหกรณ์
รู้สึกยินดีที่ ชสท. ริเริ่ม โครงการศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ขึ้น เพื่อบริการการรับส่งสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักสหกรณ์ที่ต้องตอบสนองต่อมวลสมาชิกและก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ และขอขอบคุณ ชสท. ที่ได้ริเริ่มโครงการ ฯ ที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้”
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะ
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร
ที่ให้บริการแก่สมาชิกครบวงจรในทุกด้าน ชสท. ได้จัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้น
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายข้าวทุกชนิด ที่ผลิตและจำหน่ายโดยสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
เพื่อให้การดำเนินการซื้อขายข้าวของสหกรณ์การเกษตรประสบความสำเร็จในทุกด้าน ชสท. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการขนส่ง ก่อตั้ง ศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ขึ้นสอดคล้องตามหลักการวิธีการสหกรณ์ มีเป้าหมาย
เพื่อลดต้นทุนการส่งสินค้าให้กับสหกรณ์และสมาชิก รวมถึงเป็นการต่อยอดจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการระยะหนึ่งแล้ว รวมถึงเพื่อก่อประโยชน์แก่สมาชิก บุคคลทั่วไป ในการใช้บริการสินค้าสหกรณ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย
ทางด้าน นายศุภชัย นิลวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด หนึ่งในพันธมิตร
การขนส่ง ของ ชสท. ได้กล่าวว่า ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินงานบริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยมีสาขาบริการกว่า 200 สาขา ในการนี้ทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการสนับสนุนการบริการสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ในอันที่
จะก่อประโยชน์แก่สหกรณ์โดยรวม จึงได้ร่วมมือกับ ชสท. โดยเช่าพื้นที่ เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการตัวอย่าง โดยในอนาคตจะขยายโครงการฯศูนย์รับ–ส่งสินค้าไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ต่อไป
ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ ได้ที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ์ และใช้บริการศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ ในราคาพิเศษช่วงเปิดตัว ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ ได้ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.00 น. โทร. 02 591 4567 ต่อ 408