โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
สันนิบาตสหกรณ์ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1)
จำนวน 3 รุ่น จัดขึ้นระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563
>>ดาวน์โหลดไฟล์ PDF<<