ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 43 ครั้งที่ 4