ชสท. จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้จัดกิจกรรม ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ที่หน้าสำนักงาน ชสท.ตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร และพนักงาน ชสท.ได้ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงกัน