ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 63
ชสท. ตรวจสุขภาพประจำปี 63
ชสท ได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้แก่พนักงานและคณะกรรมการฯ ทุกคน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร ชสท