ชสท.มีความประสงค์จะซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซท
ประกาศแจ้งความประกวดราคา
          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีความประสงค์จะซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซท พร้อมหน่วยปรุ-ตีเบอร์ ขนาดตัด 5 พิเศษ (โอเวอร์ฮอล) ยี่ห้อเรียวบิ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้ 
>> ดาวน์โหลดรายละเอียด .pdf <<