เรื่อง การขายทรัพย์สิน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

เรื่อง     การขายทรัพย์สิน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) โดยวิธียื่นซองประกวดราคา

ด้วย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีนโยบายปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความประสงค์จะขายศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ดังรายละเอียดแนบท้าย) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้สนใจให้ยื่นซองด้วยตนเองหรือส่งจดหมายลงทะเบียน วงเล็บมุมซอง (ประกวดราคา) ไปที่ 
  บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ที่อยู่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิรวดี มั่นใจอารย์ 
  02-254-8301-7 ต่อ 202 หรือคุณณรงค์วิทย์ ทศทิศรังสรรค์ 081-810-5121 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ 
  เวลา 9.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารและแนบสำเนาหลักฐานดังต่อไปนี้

         2.1    ใบเสนอราคาที่ระบุรายละเอียดข้อเสนอ (ตามรายละเอียดแนบ) ที่เลือกและราคาที่เสนอ

         2.2    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                 (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

         2.3    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. บริษัทฯ ขอกำหนดระยะเวลาในการรับซองประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะทำการเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. และจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นที่ชนะการประกวดราคาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 2. ผู้ที่ชนะการประกวดราคาต้องเซ็นเอกสารทำสัญญาซื้อขายที่บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัดตามกำหนดวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง แต่ไม่เกินวันที่ 28 สิงหาคม 2563
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการประกวดราคาได้ทุกเมื่อ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ยื่นเสนอราคาไม่มีสิทธิในการโต้แย้งหรือฟ้องร้องใดๆกับบริษัท

                                                                                                                  ลงประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

สถานที่ตั้ง 8/1 หมู่ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

1.   1.1  ที่ดิน : 9 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา (ถมดินแล้วสูงประมาณ 2 เมตรเสมอพื้นถนนหลัก)

    โดยที่ดินนี้อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน จ.สุพรรณบุรี

2.   อาคารและสิ่งก่อสร้าง

      2.1  อาคารโรงงาน

                   พื้นที่ใช้สอยภายใน                  1,240   ตร.ม.

                   พื้นที่ส่วนโล่งหลังคาคลุม            480     ตร.ม.

      2.2  อาคารปฏิบัติการโครงสร้างเหล็ก (ชั้นเดียว)

                   พื้นที่ภายในอาคาร                  32      ตร.ม.

                   พื้นที่จอดรถหลังคาคลุม             66      ตร.ม.

      2.3  อาคารสำนักงานโครงสร้างเหล็ก (ชั้นเดียว)

                   พื้นที่ภายในอาคาร                  128     ตร.ม.

      2.4  ห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง  ขนาดพื้นที่       98      ตร.ม.

      2.5  อาคารป้อมยาม 1 หลัง  ขนาดพื้นที่       9        ตร.ม.

      2.6  สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ

            - รั้วสแตนเลสพร้อมประตู, รั้วคอนกรีต ยาว 547 เมตร สูง 2 เมตร

           - ลานคอนกรีต หนา 15 ซ.ม.     พื้นที่    12,740 ตร.ม.

3.   เครื่องจักร

      3.1  เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์  3.2  เครื่องคัดความถ่วงจำเพาะ    3.3  ตะแกรงกลมคัดขนาด

      3.4  เครื่องชั่งกึ่งอัตโนมัติ               3.5  ถังพัก / ถังบรรจุ     3.6  ระบบลำเลียง (กระพ้อ, ท่อลำเลียง)

      3.7  ระบบกำจัดฝุ่น (พัดลม, ท่อฝุ่น, ไซโคลน)                     3.8  โครงสร้างรับเครื่องจักร

      3.9  ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์      3.10 เครื่องชั่งใหญ่

**บริษัท ขอให้เลือกเสนอราคาในเงื่อนไข            1.  มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดตามรายการข้างต้น หรือ

                                                               2.  เฉพาะเครื่องจักร (ไม่รวมรายการ 3.10)