หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่3
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่3

         

         ด้วยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน" และได้รับการรับรองหลักสูตรตามหนังสือรับรองหลักสูตรเลขที่ กตส./๑/๐๑๐๑๒๕๖๒ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วนั้น
         ในการนี้ภาควิชาสหกรณ์ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน รุ่นทมี่ 3" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

         จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรฝ่ายบริหารและสมาชิกของสหกรณ์ทุกประเภท ที่สนใจจะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

>>คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายละเอียดโครงการและใบสมัคร<<