คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 42

คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 42