การประชุมคณะกรรมการฯชุด42 ครั้งที่ 12 ทางไกล
9 เมษายน 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 42 ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชสท.
โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และ นางสาววาสนา แบ้กระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สสพ.2 เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย