ประชุมฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนก
วันนี้ 27 เมษายน 2563 นายศิริขัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และหัวหน้าแผนกฯ ร่วมประชุมที่ชั้น 4 เวลา 13.30 น.
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1. เรื่องติดตามสถานการณ์โควิด 19 เพื่อปรับระบบการปฎิบัติงานของ ชสท.
2. เรื่องการประชุมคณะกรรมการฯในระบบออนไลน์.
3. เรื่องเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ในระบบออนไลน์
4. เรื่องอื่นๆ