สวัสดีปีใหม่ 63 ชสก.สมุทรสาคร จก.
8 มกราคม 2563 ทีมงาน ชสท. มาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด