ต้อนรับ สกก.โพธาราม สวัสดีปีใหม่ 63
7 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก นายจำลอง รอดอิ่ม ประธานกรรมการ สกก.โพธาราม จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด