ต้อนรับ ชสอ. สวัสดีปีใหม่ 63

6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก ผู้บริหาร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)