รองประธานกรรมการ ชสท. สวัสดีปีใหม่ 63
6 มกราคม 2563 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. รับมอบของขวัญปีใหม่จาก
นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. และคุณสุภาพร พงษ์เจริญ เป็นเสื่อพื้นเมืองจันทบุรี