รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่63 จากฝ่ายจัดการ ชสท.
27 ธันวาคม 2562 นายศิริชัย ออสุวรรณประธานกรรมการดำเนินการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จาก นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการได้แก่ นางสาวกรณ์ภัสสร ดุลยชัยวิทย์ ผู้จัดการ ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ, นางชนัยกานต์ ปุรณะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางสาววรรณภา หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและบุคลากร และนางสาวเมธิยา มาคล้าย หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ ชสท.