MOU ชสท. กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยจะร่วมมือกันจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ในการดำเนินตามความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาเพื่อกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายกรณี รวมตลอดถึงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทั้งสองฝ่าย โดยมีผลบังคับเป็นระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันลงนามเป็นต้นไป
ในการนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะกรรมการ ได้เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ กับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรมาโดยตลอด และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะบังเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กับสหกรณ์การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมาย และด้านวิชาการอื่น ๆ จะเสริมสร้างความรู้ให้ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรสามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่เป็นเกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน
ขณะเดียวกัน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แสดงความเห็นว่า “ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย นับเป็นภารกิจสำคัญของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในอันที่จะก่อประโยชน์แก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะขบวนการสหกรณ์ ที่มีสมาชิกเป็นเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สภาทนายความ ฯ ยินดีให้การสนับสนุนทางวิชาการ แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทำขึ้น ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่๒๔๙ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยนายศิริชัย ออสุวรรณประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด (ชสท.)” ฝ่ายหนึ่ง กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า“สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์”อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
๑.๒ การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ
๑.๓ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
๑.๔ กิจกรรมอื่นๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน
๒. ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และประสานประโยชน์ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. ในการดำเนินงานตามความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาเพื่อกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายกรณี ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ รวมตลอดถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทั้งสองฝ่าย
๔. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป หากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วทั้งสองฝ่ายอาจเจรจาและต่ออายุบันทึกข้อตกลงนี้ต่อไปก็ได้
๕. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทำได้โดยความยินยอมจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วันและทำเป็นข้อบันทึกตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้
๖. การยกเลิกบันทึกตกลงฉบับนี้ ให้กระทำได้โดย ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) หรือ นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๗. ผู้ประสานงาน
ทั้งสองฝ่ายตกลงมอบหมายให้มีผู้ประสานงานในการเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้แก่
๗.๑ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มอบหมายให้นายศิริชัย�ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้ประสานงาน
๗.๒ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายพนิต บุญชะม้อย ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ เป็นผู้ประสานงาน

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ที่มุ่งประสงค์จะร่วมมือกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงนาม ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒