การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถบันการเงิน (ระบบ AERS)

การรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถบันการเงิน 
(AMLO Electronic Reporting System: ระบบ AERS) 

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์สมาชิก พิจารณาสมัครลงทะเบียนและใช้งานระบบ AERS ในการายงานการทำธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

          โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) หัวข้อ "ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง." เรื่อง "ระบบ AER" รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือตาม QR CODE ในเอกสารที่แนบมานี้ >> ดาวโหลดเอกสาร<<