ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561

ชสท. และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2561

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์  (วันที่ 10 มกราคม 2561)

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (วันที่ 10 มกราคม 2561)

นายคุณวุฒิ ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และคณะผู้บริหาร ชสท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ร่วมกันเข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจาก นายเชิดชัย  พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์