ชสท. ลงพื้นที่เยี่ยม สหกรณ์สมาชิก เขต 1

ชสท. ลงพื้นที่เยี่ยม สหกรณ์สมาชิก เขต 1

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  นำโดย  นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางไปเยี่ยมเยือนและร่วมอวยพรปีใหม่ 2561  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมาชิก ในพื้นที่ เขต 1 ของ ชสท.  ดังนี้

เยี่ยมเยือน สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่นางสมนึก  อุทิศ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปทุมธานี จำกัด และนายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด พร้อมทั้งทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับ

ชสท. นำโดย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เขต 1 ร่วมบริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท ร่วมสร้างรั้วโรงเรียนบ้านห้วยคล้า จังหวัดอ่างทอง

เยี่ยมเยือน ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ชสท. นำโดย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท.   และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เขต 1 ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดการและการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ร่วมกับ นายอวยชัย ประสมเหมาะ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เยี่ยมเยือน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. นายวันชัย  พุกชาติ กรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. มอบมอบกระเช้าสุขภาพจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. แก่นายสมพงษ์  วงษ์โต  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด และร่วมอวยพรในเทศกาลปีใหม่

นายวันชัย  พุกชาติ กรรมการ ชสท. และทีมงานจาก ชสท. มอบกระเช้าสุขภาพจากศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. และร่วมอวยพรปีใหม่แก่ นางนงนภัส  บุญนาค ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด ในเทศกาลปีใหม่