เยี่ยมชมกิจการ สกก.โพธาราม จำกัด

เยี่ยมชมกิจการ สกก.โพธาราม จำกัด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายศิริชัย ออสุวรรณ  สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งขาติ และคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด (สกก.โพธาราม จำกัด) จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการ และนางวรรณา  เปลี่ยนแก้ว  รองประธานกรรมการ สกก.โพธาราม จำกัด พร้อมกรรมการและทีมงานให้การต้อนรับพร้อมอาหารกลางวันร่วมกัน