ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ยินดีที่ได้ต้อนรับผู้นำ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เขต 8 จากภาคใต้
ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ชสท.