ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพฯ ผ่านขบวนการสหกรณ์

ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านขบวนการสหกรณ์

 

        ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผลักดันให้เกิดศักยภาพการผลิต การรวบรวมผลผลิต และการตลาด ให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรของสมาชิก เป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้นและยั่งยืน

            เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และอีก 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนสร้างความสามัคคีในมวลสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

โดยเป็นการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  2 ฉบับคือ

1. ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จำกัด

2. ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด

การลงนามครั้งนี้ มีผลทำให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมลงนาม สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่พึงพอใจและมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังได้ บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากขบวนการสหกรณ์ ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้