ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ในปีนี้เป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการฯ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนมีผลงานปรากฏดังนี้ 1.มีกำไรสุทธิประจำปี 13,054,570 บาท 2.ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน เกรด A (ระดับดีเลิศ) จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2560/2561 (เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ) 4.ได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีมาก จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ 5.ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การสนับสนุนให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ชสท. ขอร่วมแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้