Co-op click ระยะที่ 2

Co-op click ระยะที่ 2

8 พฤศจิกายน 2560 ชสท. จัดประชุมติดตามความคืบหน้าในโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 "Co-op click 4.0" ดำเนินการโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พัฒนาระบบที่รองรับการซื้อขายออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ทันสมัยและตอบสนองกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ