ต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศเนปาล

ต้อนรับคณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศเนปาล

2 พ.ย. 60 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ชสท. และพาเยี่ยมชม ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ แก่คณะผู้แทนสหกรณ์จากประเทศเนปาล จำนวน 20 ท่าน ประสานงานโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย