เชื่อมโยงตลาดผลไม้ (ลำไย)

เชื่อมโยงตลาดผลไม้ (ลำไย)

7 พฤศจิกายน 2560  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ต้อนรับคณะ เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดผลไม้ (ลำไย) จากสมาชิกสหกรณ์โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยตรงสู่ผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภท ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปดังนี้
1. กำหนดสินค้าลำไยจาก”โครงการเกษตรแปลงใหญ่” (อ.จอมทอง, อ.พร้าว, อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 3,000 ไร่) คุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยม จากเกษตรกรสมาชิกโดยตรงสู่ผู้บริโภค ประกาศราคาที่เป็นธรรมตามสถานการณ์
2. ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม เตรียมระบบการขนส่ง เน้นการส่งมอบตรงเวลา
3. การตลาด ใช้ระบบการรับจอง ผ่านระบบออนไลน์ (Co-op click), เครือข่ายสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2, ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ, ส่งจำหน่ายโดยตรงถึงเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยมีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
4. เน้นเรื่องอาหารปลอดภัย (ส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่อบซัลเฟอร์)
5. ระยะเวลาดำเนินการ ลำไยนอกฤดูกาลเริ่มรับจองในเดือนธันวาคม 2560 ลำไยในฤดูกาลเริ่มรับจองในเดือนกรกฎาคม 2561
6. หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.),สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่,ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด,สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด,สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด,สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด,เครือข่ายสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2, ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ ฯลฯ
            ชสท.ยินดีต้อนรับผู้มาร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย คุณจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, คุณมะลิวรรย์ เพชรายุทธกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, คุณบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด, คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด, คุณสุธรรม อ๊อดต่อกัน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด, คุณปราณี มีศรี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ชสท. พบกันอีกเร็ว ๆ นี้