ประกาศ รับสมัครพนักงาน

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม แผนกบุคลากร ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร 02-5614567 ต่อ 204

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2561-4590 ต่อ 100  โทรสาร 0-2561-3327

http://www.co-opthai.com  E-mail : acft@co-opthai.com