ขอแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ในการนี้มีคณะผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีเมื่อบ่ายวันที่ 13 กันยายน 2560  ดังนี้

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ร่วมแสดงความยินดี
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซ็นต์จอห์น รุ่น13 ร่วมแสดงความยินดี