ชสท. ร่วมแสดงความยินดี 45 ปี ชสอ.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ นายณัฏฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วยนางชนัยกานต์ ปุรณะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ และ นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าสำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์และอีคอมเมิร์ซ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี กับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เนื่องในโอกาสโอกาสทำบุญครบรอบ 45 ปี โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. รับมอบกระเช้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ. และทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคาร ชสอ.