สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59
สกก.บางละมุง จัดประชุมใหญ่ฯ ปี 59
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ครั้งที่ 1 ปีที่ 47(รอบปีบัญชี 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายวิชัย จันทร์หอม ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ชสท. ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบเงินและของรางวัลสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้