สินค้าสหกรณ์ เชื่อมโยงสู่สากล
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทีมงาน ชสท. ประชุมเชื่อมโยงการตลาดสินค้าสหกรณ์ จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. ผ่านบริษัท
e-commerce ชื่อดังอย่าง  ALIBABA, AMAZON และ EBAY เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ไทยในยุคออนไลน์ก้าวสู่สากล