ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0
ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0

ชสท. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกระดับมีความเต็มใจที่จะเป็นผู้คงแก่เรียน และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับยุคสมัย 
            ในปีนี้โครงการฝึกอบรมพนักงาน ชสท. ได้จัดหลักสูตร "ชสท. ยุคใหม่ก้าวไกลกับไทยแลนด์ 4.0" บรรยายโดย อ.สิทธิภรณ์ เมืองกลาง และ "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุค 4.0" บรรยายโดย อ.ระเบียบ บุญกรรเชียง โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ชั้น 4 อาคาร ชสท.