สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งจัดสร้างประดิษฐาน ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (พระโอรสในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) เฝ้ารับเสด็จ มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายรายงาน การดำเนินงานของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด โดยนายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกแด่ผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์จำนวน 100 ราย ทั้งนี้โดยมี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการสหกรณ์ และพิพิธภัณฑ์ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ซึ่งถ่ายทอดถึงการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า " สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรก สหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 16 คน ทุนดำเนินงาน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุนซึ่งกู้จากแบงก์สยามกัมมาจล ( ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) เป็นจำนวน 3,000 บาท มีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นผู้ค้ำประกัน โดยเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยได้ตามกำหนด และยังมีเหลือพอเก็บไว้เป็นทุนต่อไป

สำหรับการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นั้น ทางสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้ร่วมกับสมาชิกขบวนการสหกรณ์ ช่วยกันจัดสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกสถานที่ประดิษฐาน การวางทิศทาง การปรับภูมิทัศน์อย่างถูกต้อง สมพระเกียรติ โดยได้รับการรับรองจากกรมศิลปากร ประติมากรผู้ปั้นคือ นายโสพิศ พุทธรัก ช่างปั้นจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ออกแบบปั้นและหล่อองค์ด้วยโลหะผสมขนาดเท่าพระองค์จริง ฉลองพระองค์เต็มยศ เพื่อเทิดพระเกียรติและธำรงรักษาไว้ ซึ่งเครื่องหมายแห่งคุณงามความดีที่พระองค์ได้ประกอบกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อกิจการสหกรณ์ของไทย พระอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นนี้ จึงถือเป็นที่รวมพลังใจพลังศรัทธาของชาวสหกรณ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้อนุชนชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป