ผู้นำสตรีนานาชาติ เยือน ชสท.

นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้นำสตรีนานาชาติ ในการมาเยือนครั้งนี้ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " Empowerment of Women in Business and Management of Agricultural Cooperatives" โดยความร่วมมือระหว่างองค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วยผู้เข้าอบรมจำนวน 8 คน จาก 8 ประเทศ (ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย)  

ทั้งนี้ คณะผู้เข้าอบรมสตรีได้มีการแนะนำตัว พูดคุย ซักถาม และให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของ ชสท. และการดำเนินงานในฐานะหัวขบวนสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย พร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา