สตส.กทม. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ ชสท. นำโดยนายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ ชสท. และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการฯ ที่สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำและต่อเนื่องจนเป็นนิสัย จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร