ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับ ชสท.

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ชสท. นำโดยนางกรณ์ภัสสร ราชวงศ์ หัวหน้าสำนักพัฒนาสหกรณ์ และนางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าสำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์และ E-Commerce ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับ ชสท.  โดยได้ร่วมพูดคุยหารือพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สายงานอาชีพ

ชสท. มีความยินดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับ ชสท. ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต และนี่เป็นนักศึกษาอีกรุ่นที่ได้มาฝึกงานที่ ชสท. อาจเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่เราสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ และหวังว่าน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ ประสบการณ์เพิ่มเติมนอกรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะก้าวสู่สังคม เพื่อร่วมพัฒนาสหกรณ์ไทยต่อไป