คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 40
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง เขต จังหวัด
1 นายคุณวุฒิ  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 2 ประจวบคีรีขันธ์
2 นายนัด  ดวงใส รองประธานกรรมการ 8 ชุมพร
3 นายณัฎฐชัย  จิตรถนอม รองประธานกรรมการ 1 อ่างทอง
4 นายประภาส  งามสงวน กรรมการและเลขานุการ 4 พิษณุโลก
5 นายแสวง  ขาวละออ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3 ตราด
6 นายวันชัย  พุกชาติ กรรมการ 1 ลพบุรี
7 นายพยงค์  พรศิริรัตน์ กรรมการ 2 นครปฐม
8 นายเรวัต  เปี่ยมระลึก กรรมการ 3 จันทบุรี
9 นายประทุม  ปราศจาก กรรมการ 4 นครสวรรค์
10 นายบุญเลิศ  แสนหลวง กรรมการ 5 เชียงใหม่
11 นายสุพจน์  รังรองธานินทร์ กรรมการ 5 ลำพูน
12 นายวนิตย์  อาจสาลี กรรมการ 6 ศรีสะเกษ
13 นายสุริยันต์  หิรัญเขว้า กรรมการ 6 ชัยภูมิ
14 นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ กรรมการ 7 ขอนแก่น
15 นายจำรัส  ศรีภูธร กรรมการ 7 หนองบัวลำภู
16 นายศิริโรจน์  เชื้อไทย กรรมการ 8 พังงา
17 นายอิสดาเร๊ะ  องสารา กรรมการ 9 สตูล
18 นายมาโนชน์  รามัญ กรรมการ 9 ปัตตานี
19 นายปิยวิทย์  โกฏเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ 8 ชุมพร
20 นายเฉียบชัย  คงพุท ผู้ตรวจสอบกิจการ 6 ศรีสะเกษ
21 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. 2 ประจวบคีรีขันธ์
22 นายสมชาย  วิเศษรจนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. 2 ราชบุรี
23 นายธงชัย  สุภาดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชสท. 1 สิงห์บุรี