ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 59 ชสท.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจาก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม รวม 120 คน 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดเผยว่าผลประกอบการของ ชสท. ในปี 2559 ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ แต่ ชสท.ยังมุ่งมั่นในการให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ได้มีการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมมือกันเป็นอย่างดีกับฝ่ายจัดการพร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกฝ่าย เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค ด้วยความรักความสามัคคี มีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนในแต่ละระดับ จึงทำให้ได้รับความสำเร็จในทุกโครงการ โดยทุกโครงการของ ชสท. เน้นให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ และคนในชุมชน

โครงการต่อเนื่อง

 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”
 • โครงการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์แบบครบวงจร
 • โครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-SHOP)
 • โครงการช่วยเหลือสมาชิก และประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
 • โครงการก่อตั้ง “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ”
 • โครงการจัดตั้ง  “ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์”
 • โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพให้กับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง”
 • โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.”

  โครงการปี 2558 – 2560

 1. โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
 2. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
 3. โครงการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
 4. โครงการเชื่อมโยงสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 5. โครงการจัดตั้ง สำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์ และ E-Commerce โดยจะก่อสร้างศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ แห่งที่ 2 ที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมทั้งการสร้างระบบ E-Market เพื่อขยายการตลาดสินค้าของสหกรณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 6. โครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย” โดยจะมีข้อมูลของสหกรณ์ไทย และประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 ประเทศ ดูข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 ภาษา เพื่อให้บริการกับสมาชิก เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 7. โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์จัดโครงการจำหน่ายอาหารราคาเริ่มต้น 10 บาท เป็นสวัสดิการ ลดปัญหาค่าครองชีพประจำวัน ให้กับสมาชิกสหกรณ์ พนักงานสหกรณ์ และคนในชุมชน

ชสท. มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้บริการกับสหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งพนักงานของ ชสท. ทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน ผู้บริหารส่วนราชการ และภาคเอกชนทุกองค์กรที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนงานของ ชสท. เป็นอย่างดีตลอดปี