ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์

ประวัติ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495  มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทยจำกัดสินใช้” และขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด" เมื่อวันที่ ตุลาคม 2518 เป็นต้นมา ใช้ชื่อย่อว่า "ชสท." โดยมีสมาชิกเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหรือ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ครอบคลุมสหกรณ์การเกษตร จำนวนประมาณ  3,900  สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกันกว่า 6,000,000 ครัวเรือน

ในครั้งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495  “สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้  มีสำนักงานตั้งอยู่ในตำบลลุมพินี  อำเภอปทุมวัน  จังหวัดพระนคร ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2474 (จดทะเบียนที่กระทรวงสหกรณ์ ซึ่งต่อมา พ.ศ. 2506 ยุบเลิกกระทรวงสหกรณ์และโอนงานทั้งหมดไปเป็นของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ)

     “สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้” จัดได้ว่าเป็นสหกรณ์ระดับสูงหรือเป็นศูนย์กลางของร้านสหกรณ์
ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ซื้อขายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคส่งให้แก่สหกรณ์ในอำเภอและจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีสหกรณ์
ที่จดทะเบียนเป็นจำนวนมากในสมัยนั้น (พ.ศ.
2497 มีสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนถึง 10,338 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์
ประเภทต่างๆ ถึง 
22 ประเภท ตั้งอยู่ในท้องที่ 65 จังหวัด ) โดยการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน แหล่งผลิตหรือร้าน
ขายส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯและใกล้เคียงเป็นการลดต้นทุนของ สหกรณ์ ได้มีการติดต่อกับชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น(เซ็นโน) มีการรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพด ถั่ว เพื่อส่งออกและมีการนำสินค้าเข้า
จากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ผลปรากฏว่าได้ผลดี แต่เมื่อมีกำไรไม่สามารถปันผลคืนกำไรให้กับสหกรณ์ด้วยกันได้
เพราะผิดข้อบังคับ เพราะเหตุนี้จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศ ไทย จำกัดสินใช้ 
และขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้น โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
ชุมนุมสหกรณ์
การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย จำกัด
” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2512
    ชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย จำกัด มีฐานะเป็น
ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ โดยโอนสมาชิกเดิมมาเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ใหม่
และต่อมาได้มีการขยายรับสหกรณ์ท้องถิ่นเป็นสมาชิกทั่วประเทศมีทั้งสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์หาทุนที่ควบกัน) สหกรณ์นิคม, สหกรณ์เช่าซื้อที่ดิน รวมทั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ธุรกิจในช่วงนี้ได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ได้มีการติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำ มีการนำเข้าปุ๋ยมาจำหน่าย 
จนกระทั่งได้มีการเจรจาเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างสหกรณ์ไทยกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นและขอจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทร่วมลงทุนขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2513 ใช้ชื่อว่า “บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด” เพื่อประกอบกิจการ
โรงงานผลิตยาปราบศัตรูพืช เพื่อจำหน่ายแก่สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 5 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มเป็น 60 ล้านบาท ฝ่ายไทยถือหุ้น 51 % ฝ่ายญี่ปุ่นถือหุ้น 49%  การดำเนินงานของบริษัท มีความก้าวหน้า จนถึงปัจจุบัน
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2518 ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีโครงการซื้อไซโลเพื่อเก็บและอบข้าวโพดส่งไปขายต่างประเทศ จำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ข้อบังคับของธนาคารฯ ไม่สามารถให้กู้ได้เพราะชุมนุมสหกรณ์ฯมีร้านสหกรณ์เป็นสมาชิก (จะให้กู้เฉพาะสถาบันที่มีเกษตรกรเป็นสมาชิกเท่านั้น) จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่และมีมติให้คืนหุ้นที่ร้านสหกรณ์ถือไว้ ให้แก่ร้านสหกรณ์ทั้งหมด คงเหลือไว้แต่หุ้นของสหกรณ์การเกษตร และขอจดทะเบียนเปลี่ยนข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อเป็น “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2518 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน ชสท.ได้ย้ายที่ทำการจากแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (เดิม คือ ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร) มาก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ที่ 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ตราสัญญลักษณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด” มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกัน
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการสหกรณ์ที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสังคมส่วนรวม
ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของสังคมและจริยธรรมอันดีงามอันมีการประหยัด เป็นต้น 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

-  ดำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการและอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์

-  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

-  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

-  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

-  ให้สินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

-  จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า หรือ สิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

-  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์

-  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมได้แก่ การศึกษา การพลานามัยและทางจิตใจ ให้รวมกันเป็นสังคมที่มีสันติสุข

-  การกระทำต่างๆ ตามที่ชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้ใช้บังคับหรือระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์อาจร่วมธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับสหกรณ์สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือชุมนุมสหกรณ์อื่น หรือนิติบุคคลอื่น หรือบุคคลอื่น ตามที่กำหนดไว้ ในระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

 ในปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 มีนายศิริชัย ออสุวรรณ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ว่า

 ชสท.เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร  ในด้านการส่งเสริมการผลิต  จัดหาปัจจัยการผลิต  การตลาด  ให้องค์ความรู้และสวัสดิการ  ตามอุดมการณ์สหกรณ์  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม