โครงการข้าวแกงสหกรณ์

โครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์”

“ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร”

หลักการและเหตุผล

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับคณะกรรมการ เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้กำหนดจัดทำโครงการข้าวแกงสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสหกรณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อเป็นสวัสดิการ และลดปัญหาค่าครองชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์และประชาชนในชุมชน ได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดีในราคายุติธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลการเกษตร เพื่อให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ เน้นการประหยัด เหมาะสมและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสวัสดิการ และลดปัญหาค่าครองชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และประชาชนในชุมชน

2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สู่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นทั้งตลาดผู้ผลิต และตลาดผู้บริโภค

3. เพื่อเชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตรให้ดำเนินกิจกรรม “ข้าวแกงสหกรณ์” ร่วมกันเพื่อสร้างความรักสามัคคี และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม