สกก.มะขาม จำกัด ต้นแบบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ในระดับอำเภอของจังหวัดจันทบุรี ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมผลไม้ โดยสหกรณ์แห่งนี้ได้เน้นการทำงานเพื่อให้บริการกับสมาชิกทุกรูปแบบภายใต้วิสัยทัศน์  "เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิต องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวสหกรณ์ทั่วประเทศ” ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ นายวุฒิศักดิ์  สงเคราะห์  ประธานกรรมการ สกก.มะขาม จำกัด คณะกรรมการฯ ผู้จัดการ และทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้