CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย ประจำปี 2560
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์  จัดโครงการ “CSR 100 ปีสหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย ประจำปี 2560” ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร  โรงเรียนวัดสีชมพู และโรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา