สกก.นาม่อม จำกัด เยือน ชสท.

หยิบก้อนกรวดใส่ขวดโหล... ปรัชญาของ สมาชิกสัจจะออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด แบบอย่างความสำเร็จของสหกรณ์... จากที่ ชสท. เคยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและได้ไปเยี่ยมชมการดำเนิงาน ของ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ต้นแบบของ จ.สงขลา อยู่บ่อยครั้ง

วันนี้ (8 มี.ค. 60) ชสท.นำโดย นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ และนายณัฎฐชัย จิตรถนอม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ และทีมงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานกว่า 40 คน จากสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  ที่นำโดย นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา และนายประมวล ศรีมะฆะ ประธานกรรมการ สกก.นาหม่อม จำกัด โดยมีกิจกรรมต้อนรับและแจกของที่ระลึกอย่างสนุกสนาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย อุดหนุนสินค้าสหกรณ์ที่ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชสท.

การพบปะเยี่ยมเยือนระหว่างสหกรณ์  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน... โอกาสหน้า พบกันใหม่ ชสท.ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ