ชสท.เยี่ยม สกก.เมืองจันทบุรี จำกัด สหกรณ์เข้มแข็งระดับแนวหน้า

สกก.เมืองจันทบุรี จำกัด หนึ่งในสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี  ที่เป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งในด้านการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ที่มีคุณภาพ และสามารถขยายช่องทางตลาดที่จะมารองรับผลผลิตจากเกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง ทั้งตลาดส่งออก ห้างค้าปลีก รวมถึงไปยังศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศอีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมชมกิจการ พร้อมทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งระดับแนวหน้าในภาคตะวันออก ผลการดำเนินงานดีเยี่ยม ให้บริการสมาชิกอย่างครบวงจร บริการรวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกฯ

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ นายเรวัต  เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยรองประธาน  กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงาน สกก.เมืองจันทบุรี จำกัด ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  “ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปคะ”