TJC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความร่วมมือระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (ZEN-NOH) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  ที่เมืองเซี่ยะเหมิน  มณฑลฮกเกี้ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน