วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครบรอบ 101 ปีสหกรณ์ไทย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย และนำโครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-Commerce) และโครงการข้าวแกงสหกรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ครบรอบ 101 ปีสหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีคณะผู้บริหารกรม ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมวางพานพุ่ม ณ พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ และที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ต่อจากนั้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เสด็จเป็นประธานเปิดพิพิธภัฑ์และนิทรรศการสหกรณ์ไทย พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ชสท. เราจะยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ของประเทศชาติสืบไป