ชสท.เยี่ยม ชสก.อุบลราชธานี

28 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์สมาชิกในปี 2560