ชสท. ยินดีต้อนรับ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.60 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ นายนัด ดวงใส รองประธาน และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ต้อนรับ นายประกอบ เผ่าพงษ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20 ท่าน โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย, ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ พร้อมดาวน์โหลด application ระบบตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ co-opclick พร้อมศึกษาวิธีการใช้งาน  ในโอกาสนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจและอุดหนุนสินค้าของศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ติดมือกลับบ้านกันทุกคน  ชสท.ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านคะ